Communication Forum 2013

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดสัมมนาประเด็นการศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด โครงการสัมมนาประเด็นการศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์ (Communication Forum 2013) เมื่อวันอังคารที่ 17 และวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์ประชุม ศ.บำรุงสุข สีหอำไพ ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดต่อเนื่อง ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ที่ 20-22 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมี รองศาสตราจารย์ เมตตา วิวัฒนานุกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอัษฎาพร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

Continue reading

Communication Forum 2013

โครงการสัมมนาประเด็นการศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์
(Communication Forum 2013)

ร่วมรับฟังการนำเสนอประเด็นการศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 29 เรื่อง นำเสนอโดยนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากคณะนิเทศศาสตร์ พร้อมรับฟังการวิพากษ์ผลงานและจุดประกายแนวทางการศึกษาวิจัย โดยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิตลอดการสัมมนา

   • วันอังคารที่ 17 และวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556
    ณ ศูนย์ประชุม ศ.บำรุงสุข สีหอำไพ ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
   • วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ที่ 20-22 กันยายน พ.ศ. 2556
    ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

สนับสนุนโดย:
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง และบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Continue reading

ESP Bilingual Camp 2013

ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพการพูดและการแสดงออก กับครั้งแรกในหลักสูตร 2 ภาษา

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ใน โครงการพัฒนาบุคลิกภาพการพูดและการแสดงออก (Extraordinary Speech and Personality Program, ESP) ภายใต้ชื่อ ESP Bilingual Camp 2013” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจ ได้เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพ การพูด การแสดงออก การนำเสนอตนเองในที่สาธารณะ สามารถนำความความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ในสาขาวาทนิเทศให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยมี รองศาสตราจารย์ เมตตา วิวัฒนานุกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอัษฎาพร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

Continue reading

Speech Comm Forum

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดสัมมนาประเด็นการศึกษาวิจัยทางวาทนิเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555 สาขาวาทวิทยา ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด โครงการสัมมนาประเด็นการศึกษาวิจัยทางวาทนิเทศ (Speech Communication Forum) ณ เดอะ รอยัล เจมส์ ลอดจ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์ เมตตา วิวัฒนานุกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอัษฎาพร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

Continue reading

SCAT Seminar

สาขาวาทวิทยา ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์
ระดมความคิด เสนอแนวทางการพัฒนาเครือข่ายวาทนิเทศในประเทศไทย

คณะผู้เข้าร่วมการประชุมฯ SCAT ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง จัด การประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพทางวาทนิเทศ (SCAT)

Continue reading

ESP the Trainers

ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโครงการสร้างวิทยากรต้นแบบทางวาทนิเทศ หวังพัฒนานิสิต เป็นต้นแบบที่ดีแก่เยาวชน

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน ”โครงการสร้างวิทยากรต้นแบบทางวาทนิเทศ” (Train the ESP Trainers) ซึ่งจัดโดยภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาว่า

โครงการสร้างวิทยากรต้นแบบทางวาทนิเทศ เป็นโครงการดีที่จะพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถของนิสิตจุฬาฯ ให้เป็นคนคุณภาพ และเป็นการช่วยผลักดันให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ว่า จะเป็นบ้านของคนดีและคนเก่ง ซึ่งโครงการนี้จะเป็นเวทีที่ให้นิสิตจุฬาฯ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าโครงการดีๆ เช่นนี้ จะทำงานเคียงคู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการสร้างคนดีและเก่ง ผลิตบัณฑิตที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมคุณภาพสืบไป

Continue reading

SCAT Open House

ทีม SCAT ผนึกกำลังจัดประชุมทางการครั้งแรก
เตรียมปูทางสู่การประชุมใหญ่เดือนสิงหาคม

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ทีมงาน SCAT นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอัษฎาพร อาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดการประชุม โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน จากสาขาวาทนิเทศเข้าร่วม ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่อ “SCAT Open House” ณ ห้อง Alumni Lounge ชั้น 1 อาคารศศนิเวศน์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ โดยถือเป็นการประชุมขนาดเล็กอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังจากมีการเริ่มต้นแนวคิดในการสร้าง “Speech Communication Association of Thailand” หรือในชื่อภาษาไทยว่า “สมาคมวาทนิเทศแห่งประเทศไทย”

Continue reading