ผู้ประสานงานหลักสูตร

โครงการพัฒนาการเรียนรู้วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง จุฬาฯวิชาการ 2555
(Speech Communication and Performing Arts Academy, CU Academic Expo 2012)

รายชื่อผู้ประสานงานหลักสูตร (Coordinator List)

วันที่ 1: วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555
รหัส
เวลา
หลักสูตร
ผู้ประสานงานหลักสูตร
โทรศัพท์
11
9.00-12.00
ศิลปะการขจัดข้อโต้แย้งในการเจรจา
พลอยชมพู พงษ์กิตติพันธ์
N/A
12
13.00-16.00
การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
พลอยชมพู พงษ์กิตติพันธ์
N/A
13
9.00-16.00
ศิลปะการพูดและนำเสนอต่อหน้าชุมชน
วิชุดา อมรธรรมนิยม
N/A
14
9.00-16.00
ทักษะการใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร
กันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร
N/A
15
9.00-16.00
ศิลปะสื่อสารการแสดงเบื้องต้น
โอฬาริก ขุนสิทธิ์
N/A
วันที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555
รหัส
เวลา
หลักสูตร
ผู้ประสานงานหลักสูตร
โทรศัพท์
21
9.00-16.00
ทักษะการสื่อสารต่างวัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น
โกเมศ สุพลภัค
N/A
22
9.00-16.00
ศิลปะการพูดและนำเสนอต่อหน้าชุมชน
วิชุดา อมรธรรมนิยม
N/A
23
9.00-16.00
การเขียนบทสื่อสารการแสดง
คันธิรา ฉายาวงศ์
N/A
24
9.00-16.00
ศิลปะสื่อสารการแสดงเบื้องต้น
โอฬาริก ขุนสิทธิ์
N/A
วันที่ 3: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555
รหัส
เวลา
หลักสูตร
ผู้ประสานงานหลักสูตร
โทรศัพท์
31
9.00-16.00
ทักษะการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศ
จอมขวัญ จงชีวีวัฒน์
N/A
32
9.00-16.00
ศิลปะการพูดและนำเสนอต่อหน้าชุมชน
วิชุดา อมรธรรมนิยม
N/A
33
9.00-16.00
การเขียนบทสื่อสารการแสดง
คันธิรา ฉายาวงศ์
N/A
34
9.00-16.00
การพัฒนาทักษะการสื่อสารต่างวัฒนธรรม
โกเมศ สุพลภัค
N/A
วันที่ 4: วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555
รหัส
เวลา
หลักสูตร
ผู้ประสานงานหลักสูตร
โทรศัพท์
41
9.00-16.00
ทักษะการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศ
จอมขวัญ จงชีวีวัฒน์
N/A
42
9.00-16.00
ทักษะการเป็นวิทยากร
ณัฐญา นลพร
N/A
43
9.00-16.00
พัฒนาบุคลิกภาพภายนอกเพื่อเข้าสัมภาษณ์งาน
ฐานุมา งามศิริถาวร
N/A
44
9.00-16.00
ศาสตร์และศิลป์การเขียนและกล่าวสุนทรพจน์
คันธิรา ฉายาวงศ์
N/A
วันที่ 5: วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555
รหัส
เวลา
หลักสูตร
ผู้ประสานงานหลักสูตร
โทรศัพท์
511
9.00-12.00
การสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจในงานบริการ
ณัฐญา นลพร
N/A
512
13.00-16.00
ศิลปะการพูดเพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์
ณัฐญา นลพร
N/A
52
9.00-16.00
เทคนิคการสมัครและสัมภาษณ์เข้าทำงาน
พลอยชมพู พงษ์กิตติพันธ์
N/A
53
9.00-16.00
ทักษะการใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร
กันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร
N/A
54
9.00-16.00
การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกสำหรับคนทำงาน
ฐานุมา งามศิริถาวร
N/A
ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม
1. อ่านรายละเอียดของโครงการให้ครบถ้วน และทำการตรวจสอบข้อมูลการจัดอบรมของหลักสูตรต่างๆ ในตารางการจัดอบรม (รายละเอียดโครงการ | คำอธิบายหลักสูตร)
2. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่หน้า ดาวน์โหลดเอกสาร โดยหน้าแรกของใบสมัคร ให้กรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มประเภทใดประเภทหนึ่ง (นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, บุคคลทั่วไป)
3. ทำเครื่องหมายวงกลมรอบหมายเลขรหัสหลักสูตร (ใบสมัคร หน้าที่ 2) สามารถสมัครได้ 1 หลักสูตรใน 1 วัน (ยกเว้นรหัส 11-12 และรหัส 511-512 สามารถสมัครคู่กันได้)
4. สร้าง E-mail โดยใส่คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล และรหัสหลักสูตรที่สมัคร ในช่องชื่อเรื่อง (Subject) [ตัวอย่าง: นาย วิชาการ คงแก่เรียน สมัครหลักสูตรรหัส 13, 31] พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครในฟอร์แมต Word Document (.doc หรือ .docx) เท่านั้น
5. ส่งมาที่ esp.academy@scatorg.net ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 (หากมีปัญหาในการส่งให้ทำการติดต่อผู้ประสานงานออนไลน์ที่ facebook.com/scat.fanpage)

ติดตามรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตรได้ทาง espacademy.scatorg.net และ facebook.com/scat.fanpage ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555
หากท่านสมัครแล้วไม่เข้าอบรม จะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครเข้าอบรมในอนาคต