รายละเอียดโครงการ

| หน้าแรก | โครงการ | การอบรมคณาจารย์ | การสมัคร | ดาวน์โหลด | สอบถาม | ประกาศ |

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพการพูดและการแสดงออก
(Extraordinary Speech and Personality Program, ESP)

ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ESP Bilingual Camp 2013”

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสาขาวาทวิทยา ในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพการพูดและการแสดงออก (Extraordinary Speech and Personality Program, ESP)  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2550  มาจนถึง ปี พ.ศ. 2555 ภาควิชาได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการสร้างวิทยากรต้นแบบทางวาทนิเทศ (ESP the Trainers) เพื่อพัฒนาวิทยากรต้นแบบในด้านบุคลิกภาพการพูดและการแสดงออก โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จ ได้รับความสนใจ และ เป็นที่ต้องการอยู่อย่างต่อเนื่อง

ในปี พ.ศ. 2556 ภาควิชาฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพการพูดและการแสดงออกของนิสิตให้มีศักยภาพและความสามารถที่จะก้าวสู่ความเป็นสากลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตในสาขาต่างๆ ในหลักสูตรภาษาไทยที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ มีความประพฤติดี มีอุปนิสัยดี มีคุณลักษณะต่างๆ อันพึงประสงค์ แต่ขาดความมั่นใจในตนเองและขาดทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพการพูดและการนำเสนอตนเองให้เป็นที่น่าประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมบัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดงานเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 รวมถึงความจำเป็นในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและนำเสนอในการทำงานในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษา

เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพการพูด การแสดงออก การนำเสนอตนเองในที่สาธารณะ และเพิ่มพูนศักยภาพและความสามารถที่จะก้าวสู่ความเป็นสากลมากขึ้น ภาควิชาฯ จึงจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพการพูดและการแสดงออกให้แก่นิสิตจุฬาฯระดับปริญญาตรี โท และเอก หลักสูตรภาคภาษาไทย ในสาขาต่างๆ ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า “ESP Bilingual Camp 2013” โดยรูปแบบในการจัดกิจกรรมจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในระบบ 2 ภาษา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ทั้งนี้เพื่อตอบสนองเป้าประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้าน “ยกย่อง” ที่ต้องการผลิตบัณฑิตจุฬาฯให้เป็น “ผู้มีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตอบสนองต่อสังคมไทย อาเซียน และสังคมโลก” โดยนำความรู้ในศาสตร์สาขาวาทนิเทศมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการสื่อสารเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพการพูดและการแสดงออกในการนำเสนอตนเองในที่สาธารณะได้อย่างน่าประทับใจบนเวทีระดับชาติและเวทีสากลระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์

   • เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตจุฬาฯในสาขาต่างๆ ได้เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพ การพูดและการแสดงออก ในการนำเสนอตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวสู่ความเป็นสากลมากขึ้น
   • เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ในสาขาวาทนิเทศให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นและนิสิตในสาขาต่างๆสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประโยชน์สำหรับนิสิตที่จะได้รับ

   • พัฒนาบุคลิกภาพตนเองให้เป็นที่น่าประทับใจ
   • พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการสื่อสารให้ปรากฎ และพร้อมก้าวสู่ความเป็นสากลมากขึ้น
   • พัฒนาทักษะการพูดและการแสดงออก ให้เกิดความมั่นใจและสง่างาม สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน
   • พัฒนาทักษะการพูดเพื่อนำเสนอในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำไปใช้ในการทำงานหลังจบการศึกษา

| หน้าแรก | โครงการ | การอบรมคณาจารย์ | การสมัคร | ดาวน์โหลด | สอบถาม | ประกาศ |