ดาวน์โหลดเอกสาร

| หน้าแรก | โครงการ | การอบรมคณาจารย์ | การสมัคร | ดาวน์โหลด | สอบถาม | ประกาศ |

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าอบรม
เอกสารโครงการ (PDF Document)
ใบสมัครเข้าอบรม (Word Document)
อัพเดทล่าสุด: 13 มิถุนายน 2556
อัพเดทล่าสุด: 13 มิถุนายน 2556

ขั้นตอนการส่งใบสมัคร

1. เปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 ถึงวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 โดยไม่เกินเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้าย
2. ให้ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมแทรกรูปของผู้สมัครแล้ว ในรูปแบบของเอกสาร Word นามสกุล .doc หรือ .docx เท่านั้น
3. แนบรูปถ่ายขนาดเต็ม (รูปเดียวกันกับในใบสมัคร) มาพร้อมกับใบสมัครด้วย โดยต้องเป็นรูปที่มีความคมชัด ไม่เบลอ ไม่แตก
4. ส่งใบสมัครมาทางอีเมล์ ระบุชื่อเรื่องตามรูปแบบดังนี้ “[ESP-BC] คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล, คณะ ระดับ ชั้นปี” ตัวอย่าง “[ESP-BC] นายวิชาการ คงแก่เรียน, คณะนิเทศศาสตร์ ปริญญาโท ปี 2” หรือ “[ESP-BC] นายวิชาการ คงแก่เรียน” ในกรณีที่ไม่ได้เป็นนิสิต/นักศึกษา โดยเขียนข้อความเดียวกันนี้ในเนื้อหาของอีเมล์ด้วย แล้วแนบไฟล์ใบสมัคร (.doc/.docx) และไฟล์รูปถ่าย รวมทั้งสิ้น 2 ไฟล์ (กรุณาตรวจสอบก่อนส่ง) ส่งมาที่
esp.academy@scatorg.net

| หน้าแรก | โครงการ | การอบรมคณาจารย์ | การสมัคร | ดาวน์โหลด | สอบถาม | ประกาศ |