ESP the Trainers

ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโครงการสร้างวิทยากรต้นแบบทางวาทนิเทศ หวังพัฒนานิสิต เป็นต้นแบบที่ดีแก่เยาวชน

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน ”โครงการสร้างวิทยากรต้นแบบทางวาทนิเทศ” (Train the ESP Trainers) ซึ่งจัดโดยภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาว่า

โครงการสร้างวิทยากรต้นแบบทางวาทนิเทศ เป็นโครงการดีที่จะพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถของนิสิตจุฬาฯ ให้เป็นคนคุณภาพ และเป็นการช่วยผลักดันให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ว่า จะเป็นบ้านของคนดีและคนเก่ง ซึ่งโครงการนี้จะเป็นเวทีที่ให้นิสิตจุฬาฯ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าโครงการดีๆ เช่นนี้ จะทำงานเคียงคู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการสร้างคนดีและเก่ง ผลิตบัณฑิตที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมคุณภาพสืบไป

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอัษฎาพร ประธานโครงการฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ว่า “โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การพูด และการแสดงออกของนิสิตจุฬาฯ ให้สามารถเป็นต้นแบบที่ดีแก่เด็กและเยาวชนของชาติได้ ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ว่า จะเป็นเสาหลักของแผ่นดิน” ทั้งนี้ ”โครงการสร้างวิทยากรต้นแบบทางวาทนิเทศ” ได้เปิดรับสมัคร นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับ ปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป), ปริญญาโท และปริญญาเอก จากทุกคณะและสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 12-19 มิถุนายน พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 1 สัปดาห์ มีนิสิตจากหลายหลายคณะสนใจส่งใบสมัครรวม 62 คน ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 32 คน นอกจากนี้ยังมีบุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลข่าวสารและให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดเข้ามาเป็นจำนวนมาก

โดย ”โครงการสร้างวิทยากรต้นแบบทางวาทนิเทศ” จัดการฝึกอบรมทุกวันเสาร์ตลอดเดือนกรกฎาคม และวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ณ ศูนย์ประชุม ศ.บำรุงสุข สีหอำไพ ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับที่ทางโครงการกำหนด จะได้รับโอกาสให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้แก่เด็กและเยาวชน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนต้น ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการ ESP (Extraordinary Speech and Personality program) ช่วงเดือนตุลาคมนี้

และเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต ธงทอง รองอธิการบดี (ฝ่ายกิจการนิสิต) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวมถึงรับฟังการนำเสนอโครงการ ESP ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากประธานโครงการฯ โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตจากคณะต่างๆ คณาจารย์ และนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมในพิธี

ในโอกาสนี้ ประธานในพิธีฯ ได้ให้โอวาทกับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ ทั้ง 32 คน รวมถึงความคาดหวังต่อโครงการ ESP ในอนาคตว่า

ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่นิสิตทั้ง 32 คน ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพราะถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การพูด และการแสดงออกของนิสิตจุฬาฯ โดยไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา ทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดและฝึกฝนให้กับเด็กและเยาวชนในสังคมต่อไปได้ หวังว่าโครงการดีๆ อย่างนี้ จะถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขยายขอบเขตให้นิสิตจุฬาฯ ได้รับโอกาสเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในวงกว้าง เพื่อร่วมสร้างบรรทัดฐานของนิสิตจุฬาฯ ให้เป็นบุคลากรคุณภาพที่สามารถก้าวออกไปสู่สังคมแห่งสากลต่อไป

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s