รายละเอียดการอบรม

| หน้าแรก | โครงการ | การอบรมคณาจารย์ | การสมัคร | ดาวน์โหลด | สอบถาม | ประกาศ |

ระยะเวลาของการอบรม

   • ตลอดการอบรม 2 วัน ในเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556

รูปแบบการอบรม

   • บรรยายและฝึกปฏิบัติในระบบ 2 ภาษา (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
    พร้อมรับคำแนะนำจากคณาจารย์และวิทยากรพิเศษภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาการอบรม

   • การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี (Developing Impressive Personality: Body Grooming)
   • การสร้างและออกแบบเนื้อหาในการพูดเพื่อนำเสนออย่างมีเป้าหมาย (Content Creation and Design: The Art of Telling Story)
   • การพัฒนาบุคลิกภาพการพูด และการแสดงออก ให้เป็นที่น่าประทับใจ (Extraordinary Speech and Personality)
   • การสื่อสารด้วยภาษากาย และทักษะการใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร (Vocal and Body Communication)
   • การพูดเพื่อนำเสนอบนเวที (Public Speaking and Presentation on Stage)

ผู้ผ่านการอบรมจากโครงการ ESP Bilingual Camp  2013”

   • จะได้รับใบสัมฤทธิบัตรผ่านการอบรม ในกรณีเข้ารับการอบรมครบตามกำหนดเวลา 2 วันเต็ม
   • เข้าร่วมเป็นสมาชิก ESP Academy, คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมทีม ESP Trainers ในอนาคต

ค่าลงทะเบียน 1,950 บาท

   • ชำระค่าลงทะเบียน เมื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือก (ภาคปฏิบัติ)
   • รวมค่าใช้จ่ายของผู้เข้าอบรม วันที่ 3-4 สิงหาคม 2556 ดังนี้
     • ค่าที่พัก 2 วัน 1 คืน
     • อาหารว่าง 4 มื้อ
     • อาหารกลางวันและอาหารเย็นรวม 3 มื้อ
     • เสื้อโครงการ 1 ตัว

กำหนดการการอบรม

เสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556

     • 6.30 – นัดพบกันที่ ลานจอดรถคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
     • 7.00 – ออกเดินทาง
     • 8.45 – ถึงที่หมาย ลงทะเบียน
     • 9.00 – 9.15
       • พิธีเปิดอบรมโครงการ “ESP Bilingual Camp 2013”
        โดย: รองศาสตราจารย์ ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
       • แนะนำคณาจารย์และทีมครูฝึก
        โดย: รองศาสตราจารย์ เมตตา วิวัฒนานุกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอัษฎาพร
     • 9.15 – 10.15
       • ESP Introduction: Myself, My Personality
        โดย: อาจารย์ ปภัสสรา ชัยวงศ์
     • 10.15 – 10.30 – รับประทานอาหารว่าง
     • 10.30 – 12.00
       • ESP Reflection: Session I
        ครูฝึกกลุ่ม 1: รองศาสตราจารย์ เมตตา วิวัฒนานุกูล
        ครูฝึกกลุ่ม 2: อาจารย์ ดร. ตรรกะ เทศศิริ
        ครูฝึกกลุ่ม 3: อาจารย์ พรพรรณ เชยจิตร
        ครูฝึกกลุ่ม 4: อาจารย์ ปภัสสรา ชัยวงศ์
     • 12.00 – 13.00 – รับประทานอาหารกลางวัน
     • 13.00 – 15.00
       • Content Creation and Design: The Art of Telling Story
        โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอัษฎาพร, อาจารย์ ดร. ตรรกะ เทศศิริ และ อาจารย์ ปภัสสรา ชัยวงศ์
     • 15.00 – 15.15 – รับประทานอาหารว่าง
     • 15.15 – 16.15
       • ESP Reflection: Session II
        ครูฝึกกลุ่ม 1:  รองศาสตราจารย์ เมตตา วิวัฒนานุกูล
        ครูฝึกกลุ่ม 2:  อาจารย์ ดร. ตรรกะ เทศศิริ
        ครูฝึกกลุ่ม 3:  อาจารย์ พรพรรณ เชยจิตร
        ครูฝึกกลุ่ม 4:  อาจารย์ ปภัสสรา ชัยวงศ์
     • 16.15 – 18.15
       • Vocal and Body Communication
        โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์ และคณะ
     • 18.15 – 19.15 – รับประทานอาหารเย็น
     • 19.15 – 21.15
       • Workshop on Pubilc Speaking  and Presentation on Stage
        โดย: ทีมคณาจารย์และครูฝึก

อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556

     • 7.00 – รับประทานอาหารเช้า
     • 8.45 – 9.45
       • ESP Reflection: Session III
        ครูฝึกกลุ่ม 1:  รองศาสตราจารย์ เมตตา วิวัฒนานุกูล
        ครูฝึกกลุ่ม 2:  อาจารย์ ดร. ตรรกะ เทศศิริ
        ครูฝึกกลุ่ม 3:  อาจารย์ พรพรรณ เชยจิตร
        ครูฝึกกลุ่ม 4:  อาจารย์ ปภัสสรา ชัยวงศ์
     • 9.45 – 10.00 – รับประทานอาหารว่าง
     • 10.00 – 12.00
       • Developing Impressive Personality: Body Grooming
        โดย: อาจารย์ ปณิธาร วงศาสุลักษณ์ และคณะ
     • 12.00 – 13.00 – รับประทานอาหารกลางวัน
     • 13.00 – 15.00
       • ESP Evaluation: Public Speaking and Presentation Test
        คณาจารย์ผู้ประเมิน:
        – รองศาสตราจารย์ เมตตา วิวัฒนานุกูล
        – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอัษฎาพร
        – อาจารย์ ดร. ตรรกะ เทศศิริ
        – อาจารย์ พรพรรณ เชยจิตร
        – อาจารย์ ปภัสสรา ชัยวงศ์
        – อาจารย์  ปณิธาร วงศาสุลักษณ์
     • 15.00 – 15.15 – รับประทานอาหารว่าง
     • 15.15 – 15.30
       • สรุป และประเมินผล โครงการ ESP Bilingual Camp 2013
        โดย: รองศาสตราจารย์ เมตตา วิวัฒนานุกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอัษฎาพร
     • 15.30 – 16.00 – พิธีปิดโครงการและมอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม

| หน้าแรก | โครงการ | การอบรมคณาจารย์ | การสมัคร | ดาวน์โหลด | สอบถาม | ประกาศ |