การสมัครและคัดเลือก

| หน้าแรก | โครงการ | การอบรมคณาจารย์ | การสมัคร | ดาวน์โหลด | สอบถาม | ประกาศ |

คุณสมบัติของนิสิต (จุฬาฯ) ที่สนใจสมัคร

   • ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ชั้นปี 3 ขึ้นไป) ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก
    ในสาขาใดสาขาหนึ่ง คณะใดคณะหนึ่ง ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรภาคภาษาไทย
   • ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดีพอใช้ ขึ้นไป
   • สามารถรับผิดชอบการเรียนและการทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • สนใจ ใฝ่รู้ และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่จะพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อสาร
    โดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
   • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบสูง และมีวินัยในตนเอง
   • สามารถเดินทางต่างจังหวัดเข้าอบรมเต็มเวลา 2 วัน ในเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556
   • สามารถชำระค่าลงทะเบียน 1,950 บาท (หากผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการฯ)
    หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนดังกล่าว ประกอบด้วยค่าที่พัก 2 วัน 1 คืน, อาหารกลางวันและอาหารเย็นรวม 3 มื้อ, อาหารว่าง 4 มื้อ และเสื้อโครงการ 1 ตัว

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครภายนอก

   • มีความสนใจและตั้งใจที่จะเรียนรู้การพัฒนาตนเอง ในด้านบุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อสาร
   • ต้องการฝึกการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   • ต้องการฝึกการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
   • มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบสูง และมีวินัยในตนเอง
   • สามารถเดินทางต่างจังหวัดเข้าอบรมเต็มเวลา 2 วัน  ในเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556
   • สามารถชำระค่าลงทะเบียน 1,950 บาท (หากผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการฯ)
    หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนดังกล่าว ประกอบด้วยค่าที่พัก 2 วัน 1 คืน, อาหารกลางวันและอาหารเย็นรวม 3 มื้อ, อาหารว่าง 4 มื้อ และเสื้อโครงการ 1 ตัว

 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครภายนอก

   • นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ปี 3 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา หรือ
   • นิสิต/นักศึกษา ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิสิต/นักศึกษาที่ต้อง
    นำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ หรือ
   • ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้วและกำลังจะหางานทำ หรือ
   • ผู้ที่กำลังเริ่มทำงานและต้องการพัฒนาทักษะการพูดและการนำเสนอในงาน หรือ
   • ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ระยะเวลาของการสมัครและการคัดเลือกเข้าโครงการ

   • ดาวน์โหลดใบสมัครและส่งมาที่ esp.academy@scatorg.net
   • หมดเขตรับสมัครวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 (ขยายเวลาจาก 14 มิถุนายน 2556)
   • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556
    และกลุ่มที่ 2 ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 (จัดกลุ่มตามลำดับการส่งใบสมัคร)
    ที่
    espacademy.scatorg.net และ www.facebook.com/scat.fanpage
   • เข้าสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 19 (กลุ่มที่ 1) และวันพฤหัสบดีที่ 20 (กลุ่มที่ 2) มิถุนายน 2556
    เวลา 16.30 – 19.30 น. ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556
    ที่ espacademy.scatorg.net และ www.facebook.com/scat.fanpage
   • ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสัมภาษณ์เข้าทดสอบภาคปฏิบัติ
    ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • เข้าทดสอบบุคลิกภาพการพูดและการแสดงออกภาคปฏิบัติ ในวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์
    ที่ 29 หรือ 30 มิถุนายน 2556 ช่วงเวลา 9.00 – 16.00 น. ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกภาคปฏิบัติในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556
   • ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556
    เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • เข้าอบรมในโครงการ “ESP Bilingual Camp 2013” เต็มเวลา 2 วัน ในเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556

| หน้าแรก | โครงการ | การอบรมคณาจารย์ | การสมัคร | ดาวน์โหลด | สอบถาม | ประกาศ |