ESP the Trainers

ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโครงการสร้างวิทยากรต้นแบบทางวาทนิเทศ หวังพัฒนานิสิต เป็นต้นแบบที่ดีแก่เยาวชน

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน ”โครงการสร้างวิทยากรต้นแบบทางวาทนิเทศ” (Train the ESP Trainers) ซึ่งจัดโดยภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาว่า

โครงการสร้างวิทยากรต้นแบบทางวาทนิเทศ เป็นโครงการดีที่จะพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถของนิสิตจุฬาฯ ให้เป็นคนคุณภาพ และเป็นการช่วยผลักดันให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ว่า จะเป็นบ้านของคนดีและคนเก่ง ซึ่งโครงการนี้จะเป็นเวทีที่ให้นิสิตจุฬาฯ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าโครงการดีๆ เช่นนี้ จะทำงานเคียงคู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการสร้างคนดีและเก่ง ผลิตบัณฑิตที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมคุณภาพสืบไป

Continue reading