ESP Bilingual Camp 2013

ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพการพูดและการแสดงออก กับครั้งแรกในหลักสูตร 2 ภาษา

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ใน โครงการพัฒนาบุคลิกภาพการพูดและการแสดงออก (Extraordinary Speech and Personality Program, ESP) ภายใต้ชื่อ ESP Bilingual Camp 2013” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจ ได้เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพ การพูด การแสดงออก การนำเสนอตนเองในที่สาธารณะ สามารถนำความความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ในสาขาวาทนิเทศให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยมี รองศาสตราจารย์ เมตตา วิวัฒนานุกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอัษฎาพร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

Continue reading

ESP the Trainers

ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโครงการสร้างวิทยากรต้นแบบทางวาทนิเทศ หวังพัฒนานิสิต เป็นต้นแบบที่ดีแก่เยาวชน

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน ”โครงการสร้างวิทยากรต้นแบบทางวาทนิเทศ” (Train the ESP Trainers) ซึ่งจัดโดยภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาว่า

โครงการสร้างวิทยากรต้นแบบทางวาทนิเทศ เป็นโครงการดีที่จะพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถของนิสิตจุฬาฯ ให้เป็นคนคุณภาพ และเป็นการช่วยผลักดันให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ว่า จะเป็นบ้านของคนดีและคนเก่ง ซึ่งโครงการนี้จะเป็นเวทีที่ให้นิสิตจุฬาฯ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าโครงการดีๆ เช่นนี้ จะทำงานเคียงคู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการสร้างคนดีและเก่ง ผลิตบัณฑิตที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมคุณภาพสืบไป

Continue reading