คณาจารย์ในโครงการ

| หน้าแรก | โครงการ | การอบรมคณาจารย์ | การสมัคร | ดาวน์โหลด | สอบถาม | ประกาศ |

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

   • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอัษฎาพร
    อาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
    คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    Email address: Roong.S@chula.ac.th
    โทร. 08-1684-9698

คณาจารย์ภาควิชา และที่ปรึกษาโครงการ

   • รองศาสตราจารย์ ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ – หัวหน้าภาควิชาฯ
   • รองศาสตราจารย์ เมตตา วิวัฒนานุกูล – อาจารย์ประจำภาควิชาฯ
   • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์ – อาจารย์ประจำภาควิชาฯ
   • อาจารย์ ดร. จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ – อาจารย์ประจำภาควิชาฯ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ
   • อาจารย์ ดร. ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร – อาจารย์ประจำภาควิชาฯ
   • อาจารย์ ปรีดา อัครจันทโชติ – อาจารย์ประจำภาควิชาฯ และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

คณาจารย์พิเศษของภาควิชาฯที่ร่วมโครงการ

   • อาจารย์ ดร. ตรรกะ เทศศิริ
   • อาจารย์ พรพรรณ เชยจิตร
   • อาจารย์ ปภัสสรา ชัยวงศ์
   • อาจารย์ ปณิธาร วงศาสุลักษณ์

| หน้าแรก | โครงการ | การอบรมคณาจารย์ | การสมัคร | ดาวน์โหลด | สอบถาม | ประกาศ |