ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการพัฒนาการเรียนรู้วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง จุฬาฯวิชาการ 2555
(Speech Communication and Performing Arts Academy, CU Academic Expo 2012)

ดาวน์โหลดเอกสาร (Document Downloads)

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ
ดาวน์โหลดคำอธิบายหลักสูตร
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าอบรม
เอกสารโครงการ (PDF Document)
คำอธิบายหลักสูตร (PDF Document)
ใบสมัครเข้าอบรม (Word Document)
ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม
1. อ่านรายละเอียดของโครงการให้ครบถ้วน และทำการตรวจสอบข้อมูลการจัดอบรมของหลักสูตรต่างๆ ในตารางการจัดอบรม (รายละเอียดโครงการ | คำอธิบายหลักสูตร)
2. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่หน้า ดาวน์โหลดเอกสาร โดยหน้าแรกของใบสมัคร ให้กรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มประเภทใดประเภทหนึ่ง (นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, บุคคลทั่วไป)
3. ทำเครื่องหมายวงกลมรอบหมายเลขรหัสหลักสูตร (ใบสมัคร หน้าที่ 2) สามารถสมัครได้ 1 หลักสูตรใน 1 วัน (ยกเว้นรหัส 11-12 และรหัส 511-512 สามารถสมัครคู่กันได้)
4. สร้าง E-mail โดยใส่คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล และรหัสหลักสูตรที่สมัคร ในช่องชื่อเรื่อง (Subject) [ตัวอย่าง: นาย วิชาการ คงแก่เรียน สมัครหลักสูตรรหัส 13, 31] พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครในฟอร์แมต Word Document (.doc หรือ .docx) เท่านั้น
5. ส่งมาที่ esp.academy@scatorg.net ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 (หากมีปัญหาในการส่งให้ทำการติดต่อผู้ประสานงานออนไลน์ที่ facebook.com/scat.fanpage)

ติดตามรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตรได้ทาง espacademy.scatorg.net และ facebook.com/scat.fanpage ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555
หากท่านสมัครแล้วไม่เข้าอบรม จะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครเข้าอบรมในอนาคต