SCAT Open House

ทีม SCAT ผนึกกำลังจัดประชุมทางการครั้งแรก
เตรียมปูทางสู่การประชุมใหญ่เดือนสิงหาคม

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ทีมงาน SCAT นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอัษฎาพร อาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดการประชุม โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน จากสาขาวาทนิเทศเข้าร่วม ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่อ “SCAT Open House” ณ ห้อง Alumni Lounge ชั้น 1 อาคารศศนิเวศน์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ โดยถือเป็นการประชุมขนาดเล็กอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังจากมีการเริ่มต้นแนวคิดในการสร้าง “Speech Communication Association of Thailand” หรือในชื่อภาษาไทยว่า “สมาคมวาทนิเทศแห่งประเทศไทย”

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อกำหนดทิศทาง และรายละเอียดต่างๆ ของสมาคมที่จะเกิดขึ้น ตั้งแต่ในส่วนของวิสัยทัศน์, พันธกิจ, โครงสร้าง, กิจกรรม, แผนงาน และคณะกรรมการบริหาร (การแต่งตั้ง, บทบาท และภาระหน้าที่) เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่จะปูทางสู่การลงมติของสมาชิกเครือข่ายในการประชุมใหญ่เครือข่าย SCAT ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ที่จะถึงนี้

ติดตามรายละเอียดและความคืบหน้าของ SCAT ได้ที่ช่องทางด้านล่าง
SCAT Fanpage : คลิกที่นี่ | SCN Group : คลิกที่นี่

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s