Communication Forum 2013

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดสัมมนาประเด็นการศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด โครงการสัมมนาประเด็นการศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์ (Communication Forum 2013) เมื่อวันอังคารที่ 17 และวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์ประชุม ศ.บำรุงสุข สีหอำไพ ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดต่อเนื่อง ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ที่ 20-22 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมี รองศาสตราจารย์ เมตตา วิวัฒนานุกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอัษฎาพร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขา จากทั้งภายในและภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมวิพากษ์ผลงานและการนำเสนอประเด็นการศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ของนิสิตปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต และนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 29 เรื่อง ดังนี้

ประเด็นการศึกษา/ผู้นำเสนอ
ผู้วิพากษ์การนำเสนอ
“การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคต่อโฆษณาเชิงการตลาดแบบไวรัส”
โดย ดาววดี เพชรบรม
รศ. เพลินทิพย์ โกเมศโสภา
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
“พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการเปิดรับสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางต่างๆทางการตลาด
โดย ชุติมา ลิ้มเจริญรัตน์
“พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ”
โดย กัณณิกา ปลื้มอารมย์
“การสื่อสารเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจากลูกค้าในการวางแผนงานโฆษณา”
โดย ชัญญานุช หัสดินรัตน์
อาจารย์ ธีรชัย ศิริสัมพันธ์
Creative Consultant
องค์กรหลายแห่ง
อาทิ XCON Construction
“การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจลูกค้าในการนำเสนองานโฆษณา”
โดย ธนวรรณ ดวงมณี
“การสื่อสาร ณ จุดขายของเครื่องสำอางเคาท์เตอร์แบรนด์
โดย ธนัช ชูพรหมวงศ์
รศ. เมตตา วิวัฒนานุกูล
อาจารย์ประจำสาขาวาทวิทยา
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
“บุคลิกภาพของพนักงานขายเพื่อการจูงใจผู้บริโภคต่างวัย”
โดย เฌนิศา วิมไตรเมต
“ทัศนคติผู้บริโภคต่อโฆษณาที่ใช้การจูงใจด้วยอารมณ์ขัน
โดย นราทิพย์ ณ ระนอง
. ดร. อัญชลี พิเชษฐพันธ์
อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
“อิทธิพลของสีในเชิงสัญญะในการผลิตสื่อโฆษณาแบบ hard sell และ soft sell
โดย นัฏณัฎฐ์ จูเปีย
. ดร. อนัญญา กรรณสูต
อาจารย์ประจำสาขาพาณิชยศาสตร์
และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
“การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งของคู่สมรสในครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย”
โดย ณัฏฐา เกิดช่วย
นพ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
“ปัญหาการสื่อสารและการปรับความเข้าใจระหว่างสมาชิกต่างวัยในครอบครัวจากซีรีย์ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น
โดย ธีรเนตร วิโจน์สกุล
“การเปิดรับความก้าวร้าวทางวาจาในภาพยนตร์ไทยของผู้ชมเพศชายและหญิง
โดย ณัฐกฤตา เซ็นเสถียร
ผศ. ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์
อาจารย์ประจำสาขาสื่อสารการแสดง
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
และ
อ. ดร. ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร
อาจารย์ประจำสาขาสื่อสารการแสดง
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
“กลวิธีทางการสื่อสารที่เสริมสร้างให้เด็กเกิดความกล้าในการแสดงละคร”
โดย ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร
“การสร้างสรรค์ละครแบบมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะของผู้บำบัดยาเสพติด”
โดย กาญจน์คณึง เนตรศรีทอง
“ กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา”
โดย กนกรัตน์ สิทธิบุศย์
รศ. เมตตา วิวัฒนานุกูล
อาจารย์ประจำสาขาวาทวิทยา
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
“การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย”
โดย จุฑากานต์ ทองทั้งสาย
อ. ดร. สุชาดา แสงดวงดี
อาจารย์โปรแกรมนิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
“การสื่อสารเพื่อจัดการวิกฤติในกรณีผู้บริโภคร้องเรียน”
โดย เนตรวีณ์ รุ่งวิชานิวัฒน์
ผศ. ดร. รุจิระ โรจนประภายนต์
อาจารย์ประจำคณะภาษาและการสื่อสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“การสื่อสารผู้นำชุมชนเพื่อจัดการภาวะวิกฤติกรณีน้ำมันรั่วบริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง”
โดย ทิพยรัตน์ ตำนานวัน
“การรับรู้ความเป็นอาเซียนกับการเปิดรับสื่่อวิทยุและโทรทัศน์บริเวณพรมแดนไทย-ลาว
โดย ขวัญชนก พันธุฟัก
“บุคลิกภาพและพฤติกรรมการสื่อสารของผู้สอนที่ดีในสถานศึกษา: มิติทางวัฒนธรรม”
โดย พลอยชมพู พงษ์กิตติพันธ์
“การสร้างคุณค่าของอาชีพนักร้องผ่านรายการเรียลลิตี้โชว์ประเภทประกวดร้องเพลง
โดย กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว
อาจารย์ สุภาพร โพธิ์แก้ว
หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชน
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
“อิทธิพลของการสื่อสารของกลุ่มแฟนคลับในการกำหนดพฤติกรรมและเอกลักษณ์ของศิลปินนักร้อง”
โดย เจษฎากร หอมกลิ่น
“การสื่อสารเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสภายใต้บริบทความขัดแย้ง”
โดย จุฑารัตน์ ประเสริฐ
รศ. เมตตา วิวัฒนานุกูล
อาจารย์ประจำสาขาวาทวิทยา
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
“รูปแบบการเลี้ยงดูและกลยุทธ์ของพ่อแม่ ในการสร้างการยอมรับและปฏิบัติตามของลูกในยุค Generation Me”
โดย ชญานิษฐ์ วิวัฒนวานิช
“การตอบรับคำขอเป็นเพื่อนจากพ่อแม่บนเฟซบุ๊ก”
โดย ญาณินี เพชรานันท์
ผศ. ดร. ณรงค์ ขำวิจิตร์
หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
“การสื่อสารตราสินค้าด้วยสติ๊กเกอร์ในโปรแกรมเฟซบุ๊กและไลน์กับการตระหนักรู้และทัศนคติต่อตราสินค้า”
โดย จิรัญญา โชคพิทักษ์กุล
ผศ. ดร. ณัฐพล อัสสะรัตน์
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
“การขจัดความกลัวในการสื่อสารผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ในชุมชนเสมือน”
โดย มรรยาท อัครจันทโชติ
“ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชา Gen B กับผู้ใต้บังคับบัญชา Gen Y”
โดย กฤษดา นวลมี
รศ. ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสาร
การแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
“การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคลากรต่างรุ่นในองค์กรไทย”
โดย ปภัสสรา ชัยวงศ์

เข้าชมชุดภาพถ่าย Communication Forum 2013 (วันที่ 1-2): คลิกที่นี่
เข้าชมชุดภาพถ่าย Communication Forum 2013 (วันที่ 3-5): คลิกที่นี่

This slideshow requires JavaScript.

สนับสนุนโดย:
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง และบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s