รายละเอียดโครงการ

โครงการพัฒนาการเรียนรู้วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง จุฬาฯวิชาการ 2555
(Speech Communication and Performing Arts Academy, CU Academic Expo 2012)

 

 

รายละเอียดโครงการ (Project Details)

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

 

หลักการและเหตุผล
คณาจารย์และนิสิตภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการมีความประสงค์จะจัดกิจกรรมในงานจุฬาฯวิชาการเพื่อเป็นการรวมพลังและแสดงศักยภาพทางวิชาการในศาสตร์สาขาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงของเหล่าคณาจารย์ นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบันในสาขาให้ปรากฏและเกิดประโยชน์แก่สังคม ดังปณิธารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าเราจะเป็น “เสาหลักของแผ่นดิน” รูปแบบของกิจกรรมในงานจุฬาวิชาการ 2555 ที่ภาควิชาฯจะจัดขึ้นนี้ เป็นการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้ได้รับความรู้ในภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารเพื่อนำไปใช้ในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งเป็นการใช้ความรู้ความชำนาญในศาสตร์สาขาช่วยพัฒนา เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปในสังคมให้รู้จักใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขในสังคม

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารในสาขาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงทำได้อย่างกว้างขวางขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมบทบาทการเป็นสถาบันผู้นำในการพัฒนาการเรียนรู้สาขาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และให้บริการวิชาการความรู้ในศาสตร์สาขาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจะให้ความสนใจและเห็นคุณค่าการนำความรู้ในศาสตร์สาขาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงไปใช้ในนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ จะเป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือ ในฐานะเป็นเสาหลักของแผ่นดินด้านวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

 

วัน-เวลาและสถานที่จัดกิจกรรม
วันพุธที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00-16.00 น ณ ศูนย์ประชุม ศ. บำรุงสุข สีหอำไพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รูปแบบของการจัดโครงการและกลุ่มเป้าหมาย
ภาควิชาฯจะจัดหลักสูตรอบรมในหัวข้อต่างๆในสาขาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงที่คาดว่าจะเป็นที่สนใจและเป็นที่ต้องการของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยมีหัวข้อวิชาตามตารางการอบรมดังนี้

 

ตารางการจัดอบรม

 

วันที่ 1: วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555
รหัส
เวลา
หลักสูตร
วิทยากร
กลุ่มเป้าหมาย
11
9.00-12.00
ศิลปะการขจัดข้อโต้แย้งในการเจรจา
อ. อมร ชุติมาวงศ์
บุคคลทั่วไป
12
13.00-16.00
การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
รศ. ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
บุคคลทั่วไป
13
9.00-16.00
ศิลปะการพูดและนำเสนอต่อหน้าชุมชน
อ. ณุชชนา วุฒิโอฬาร
บุคคลทั่วไป
14
9.00-16.00
ทักษะการใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร
อ. รภัทร แก้วมีชัย
บุคคลทั่วไป
15
9.00-16.00
ศิลปะสื่อสารการแสดงเบื้องต้น
อ. ดร. ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร
ผู้สมัครทุกกลุ่ม
วันที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555
รหัส
เวลา
หลักสูตร
วิทยากร
กลุ่มเป้าหมาย
21
9.00-16.00
ทักษะการสื่อสารต่างวัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น
อ. ขนิษฐา จุฑานพรัตน์
บุคคลทั่วไป
22
9.00-16.00
ศิลปะการพูดและนำเสนอต่อหน้าชุมชน
อ. ปภัสสรา ชัยวงศ์
บุคคลทั่วไป
23
9.00-16.00
การเขียนบทสื่อสารการแสดง
อ. ปรีดา อัครจันทโชติ
ผู้สมัครทุกกลุ่ม
24
9.00-16.00
ศิลปะสื่อสารการแสดงเบื้องต้น
อ. ดร. จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์
ผู้สมัครทุกกลุ่ม
วันที่ 3: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555
รหัส
เวลา
หลักสูตร
วิทยากร
กลุ่มเป้าหมาย
31
9.00-16.00
ทักษะการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศ
อ. ประวีณมัย บ่ายคล้อย
นักศึกษา/ทั่วไป
32
9.00-16.00
ศิลปะการพูดและนำเสนอต่อหน้าชุมชน
อ. ฐิตวินน์ คำเจริญ
บุคคลทั่วไป
33
9.00-16.00
การเขียนบทสื่อสารการแสดง
อ. ปรีดา อัครจันทโชติ
ผู้สมัครทุกกลุ่ม
34
9.00-16.00
การพัฒนาทักษะการสื่อสารต่างวัฒนธรรม
รศ. เมตตา วิวัฒนานุกูล
บุคคลทั่วไป
วันที่ 4: วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555
รหัส
เวลา
หลักสูตร
วิทยากร
กลุ่มเป้าหมาย
41
9.00-16.00
ทักษะการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศ
อ. ประวีณมัย บ่ายคล้อย
นักเรียน
42
9.00-16.00
ทักษะการเป็นวิทยากร
อ. ดร. ตรรกะ เทศศิริ
บุคคลทั่วไป
43
9.00-16.00
พัฒนาบุคลิกภาพภายนอกเพื่อเข้าสัมภาษณ์งาน
อ. ปณิธาร วงศาสุลักษณ์ และคณะ
นักศึกษา/ทั่วไป
44
9.00-16.00
ศาสตร์และศิลป์การเขียนและกล่าวสุนทรพจน์
รศ. อวยพร พานิช
บุคคลทั่วไป
วันที่ 5: วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555
รหัส
เวลา
หลักสูตร
วิทยากร
กลุ่มเป้าหมาย
511
9.00-12.00
การสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจในงานบริการ
ผศ. ดร. รุ้ง ศรีอัษฎาพร
บุคคลทั่วไป
512
13.00-16.00
ศิลปะการพูดเพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์
ผศ. ดร. รุ้ง ศรีอัษฎาพร
บุคคลทั่วไป
52
9.00-16.00
เทคนิคการสมัครและสัมภาษณ์เข้าทำงาน
อ. ภรณี รี้ด และคณะ
นิสิต นักศึกษา
53
9.00-16.00
ทักษะการใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร
อ. รภัทร แก้วมีชัย
นักเรียน
54
9.00-16.00
การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกสำหรับคนทำงาน
อ. ปณิธาร วงศาสุลักษณ์ และคณะ
บุคคลทั่วไป
ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม
1. อ่านรายละเอียดของโครงการให้ครบถ้วน และทำการตรวจสอบข้อมูลการจัดอบรมของหลักสูตรต่างๆ ในตารางการจัดอบรม (รายละเอียดโครงการ | คำอธิบายหลักสูตร)
2. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่หน้า ดาวน์โหลดเอกสาร โดยหน้าแรกของใบสมัคร ให้กรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มประเภทใดประเภทหนึ่ง (นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, บุคคลทั่วไป)
3. ทำเครื่องหมายวงกลมรอบหมายเลขรหัสหลักสูตร (ใบสมัคร หน้าที่ 2) สามารถสมัครได้ 1 หลักสูตรใน 1 วัน (ยกเว้นรหัส 11-12 และรหัส 511-512 สามารถสมัครคู่กันได้)
4. สร้าง E-mail โดยใส่คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล และรหัสหลักสูตรที่สมัคร ในช่องชื่อเรื่อง (Subject) [ตัวอย่าง: นาย วิชาการ คงแก่เรียน สมัครหลักสูตรรหัส 13, 31] พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครในฟอร์แมต Word Document (.doc หรือ .docx) เท่านั้น
5. ส่งมาที่ esp.academy@scatorg.net ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 (หากมีปัญหาในการส่งให้ทำการติดต่อผู้ประสานงานออนไลน์ที่ facebook.com/scat.fanpage)

 

ติดตามรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตรได้ทาง espacademy.scatorg.net และ facebook.com/scat.fanpage ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555
หากท่านสมัครแล้วไม่เข้าอบรม จะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครเข้าอบรมในอนาคต