Speech Comm Forum

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดสัมมนาประเด็นการศึกษาวิจัยทางวาทนิเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555 สาขาวาทวิทยา ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด โครงการสัมมนาประเด็นการศึกษาวิจัยทางวาทนิเทศ (Speech Communication Forum) ณ เดอะ รอยัล เจมส์ ลอดจ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์ เมตตา วิวัฒนานุกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอัษฎาพร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คณาจารย์สาขาวาทวิทยาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมวิพากษ์การนำเสนอประเด็นการศึกษาวิจัยทางวาทนิเทศของนิสิตปริญญาโทกลุ่มการสื่อสารผ่านสื่อและวาทนิเทศ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัญฑิตและนิสิตปริญญาเอกหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 13 เรื่อง ดังนี้

ประเด็นการศึกษา/ผู้นำเสนอ
ผู้วิพากษ์การนำเสนอ
“การสื่อสารแบบ I – Statement ของคู่สามี-ภรรยาในกรณีสามีมีภรรยาน้อย”
โดย ตวงทอง สรประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก:
ดร. วัลลภ ปิยะมโนธรรม
ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“การสื่อสารเพื่อสร้างอำนาจในครอบครัวของแม่บ้าน”
โดย นันทกา สุธรรมประเสริฐ
“แนวทางในการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมการพูดที่ไม่สร้างสรรค์ของเยาวชนไทยที่ติดเกมออนไลน์”
โดย คันธิรา ฉายาวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก:
ผศ. ดร. ชัชพงศ์ ตั้งมณี
อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“การจัดการข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน Facebook”
โดย อิทธิพล วรานุศุภากุล
“ความสามารถในการสื่อสารของผู้นำองค์กรในภาวะวิกฤติ”
โดย ชลทิพย์ พูนศิริวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก:
ผศ. ดร. รุจิระ โรจนประภายนต์
อาจารย์ประจำคณะภาษาและการสื่อสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“การสื่อสารเพื่อจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย”
โดย โกเมศ สุพลภัค
“การสื่อสารอวัจนภาษาในองค์กร”
โดย พลอยชมพู พงษ์กิตติพันธ์
รศ. ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยา
และสื่อสารการแสดง
“การสร้างสารเพื่อโน้มน้าวการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา”
โดย กันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร
“กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างวินัยในเด็กปฐมวัย”
โดย ณัฐญา นลพร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก:
ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทไทยวิทัศน์
“ความสัมพันธ์ของการโกหกด้วยเจตนาดีของพ่อแม่กับทัศนคติของลูกต่อความซื่อสัตย์”
โดย จุฑาทิพย์ ฐิติสวัสดิ์
“ปัญหาการสื่อสารและการปรับตัวในองค์กรของบุคลากรจากกลุ่มประเทศอาเซียนในประเทศไทย”
โดย โอฬาริก ขุนสิทธิ์
“ยุทธศาสตร์การเตรียมบัณฑิตไทยด้านบุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อสารในการเข้าสู่ตลาดงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน”
โดย ปภัสสรา ชัยวงศ์
“การบริหารเครือข่ายวาทนิเทศบนสื่อออนไลน์”
โดย พิเชษฐ์ แตงอ่อน
คณาจารย์ภาควิชาวาทวิทยาฯ

ติดตามกิจกรรมทางวาทนิเทศได้ที่ SCAT Fanpage: คลิกที่นี่
เข้าชมชุดภาพถ่ายของกิจกรรม Speech Forum: คลิกที่นี่

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s