ประกาศรายชื่อ

โครงการพัฒนาการเรียนรู้วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง จุฬาฯวิชาการ 2555
(Speech Communication and Performing Arts Academy, CU Academic Expo 2012)

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าอบรม

 

ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการพัฒนาการเรียนรู้วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง (SP-PA Academy) ในงาน “จุฬาฯวิชาการ 2555” ระหว่างวันพุธที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์ประชุม ศ. บำรุงสุข สีหอำไพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมทุกท่าน สามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่ชื่อหลักสูตรในตารางหลักสูตรด้านล่าง

 

ข้อปฏิบัติในการเข้าอบรม
1. ผู้เข้าอบรมนำบัตรประจำตัว (ฉบับจริง) ที่แจ้งหมายเลขไว้ในขั้นตอนการยืนยันเข้าร่วมการอบรมมาแสดงตนด้วยทุกครั้ง โดยต้องเป็นบัตรประจำตัวที่มีภาพถ่ายติดบัตรชัดเจน
2. โต๊ะลงทะเบียน จะเปิดตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของการอบรมภาคเช้า และเวลา 12.30 น. ของการอบรมภาคบ่าย ผู้เข้าอบรมควรทำการลงทะเบียนก่อนเริ่มการอบรมอย่างน้อย 15 นาที
3. ในกรณีที่ท่านยืนยันแล้วไม่มาเข้าอบรม หรือมาสายเกิน 30 นาที หลังจากเริ่มการอบรม ทางโครงการฯ จะตัดสิทธิ์การอบรมของท่านในครั้งนี้ และในอนาคต

 

วันที่ 1: วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555
รหัส
เวลา
หลักสูตร
วิทยากร
กลุ่มเป้าหมาย
11
9.00-12.00
อ. อมร ชุติมาวงศ์
บุคคลทั่วไป
12
13.00-16.00
รศ. ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
บุคคลทั่วไป
13
9.00-16.00
อ. ณุชชนา วุฒิโอฬาร
บุคคลทั่วไป
14
9.00-16.00
อ. รภัทร แก้วมีชัย
บุคคลทั่วไป
15
9.00-16.00
อ. ดร. ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร
ผู้สมัครทุกกลุ่ม
วันที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555
รหัส
เวลา
หลักสูตร
วิทยากร
กลุ่มเป้าหมาย
21
9.00-16.00
อ. ขนิษฐา จุฑานพรัตน์
บุคคลทั่วไป
22
9.00-16.00
อ. ปภัสสรา ชัยวงศ์
บุคคลทั่วไป
23
9.00-16.00
อ. ปรีดา อัครจันทโชติ
ผู้สมัครทุกกลุ่ม
24
9.00-16.00
อ. ดร. จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์
ผู้สมัครทุกกลุ่ม
วันที่ 3: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555
รหัส
เวลา
หลักสูตร
วิทยากร
กลุ่มเป้าหมาย
31
9.00-16.00
อ. ประวีณมัย บ่ายคล้อย
นักศึกษา/ทั่วไป
32
9.00-16.00
อ. ฐิตวินน์ คำเจริญ
บุคคลทั่วไป
33
9.00-16.00
อ. ปรีดา อัครจันทโชติ
ผู้สมัครทุกกลุ่ม
34
9.00-16.00
รศ. เมตตา วิวัฒนานุกูล
บุคคลทั่วไป
วันที่ 4: วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555
รหัส
เวลา
หลักสูตร
วิทยากร
กลุ่มเป้าหมาย
41
9.00-16.00
อ. ประวีณมัย บ่ายคล้อย
นักเรียน
42
9.00-16.00
อ. ดร. ตรรกะ เทศศิริ
บุคคลทั่วไป
43
9.00-16.00
อ. ปณิธาร วงศาสุลักษณ์ และคณะ
นักศึกษา/ทั่วไป
44
9.00-16.00
รศ. อวยพร พานิช
บุคคลทั่วไป
วันที่ 5: วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555
รหัส
เวลา
หลักสูตร
วิทยากร
กลุ่มเป้าหมาย
511
9.00-12.00
ผศ. ดร. รุ้ง ศรีอัษฎาพร
บุคคลทั่วไป
512
13.00-16.00
ผศ. ดร. รุ้ง ศรีอัษฎาพร
บุคคลทั่วไป
52
9.00-16.00
อ. ภรณี รี้ด และคณะ
นิสิต นักศึกษา
53
9.00-16.00
อ. รภัทร แก้วมีชัย
นักเรียน
54
9.00-16.00
อ. ปณิธาร วงศาสุลักษณ์ และคณะ
บุคคลทั่วไป