SP-PA Academy

โครงการพัฒนาการเรียนรู้วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง จุฬาฯวิชาการ 2555
(Speech Communication and Performing Arts Academy, CU Academic Expo 2012)

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม
1. อ่านรายละเอียดของโครงการให้ครบถ้วน และทำการตรวจสอบข้อมูลการจัดอบรมของหลักสูตรต่างๆ ในตารางการจัดอบรม (รายละเอียดโครงการ | คำอธิบายหลักสูตร)
2. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่หน้า ดาวน์โหลดเอกสาร โดยหน้าแรกของใบสมัคร ให้กรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มประเภทใดประเภทหนึ่ง (นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, บุคคลทั่วไป)
3. ทำเครื่องหมายวงกลมรอบหมายเลขรหัสหลักสูตร (ใบสมัคร หน้าที่ 2) สามารถสมัครได้ 1 หลักสูตรใน 1 วัน (ยกเว้นรหัส 11-12 และรหัส 511-512 สามารถสมัครคู่กันได้)
4. สร้าง E-mail โดยใส่คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล และรหัสหลักสูตรที่สมัคร ในช่องชื่อเรื่อง (Subject) [ตัวอย่าง: นาย วิชาการ คงแก่เรียน สมัครหลักสูตรรหัส 13, 31] พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครในฟอร์แมต Word Document (.doc หรือ .docx) เท่านั้น
5. ส่งมาที่ esp.academy@scatorg.net ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 (หากมีปัญหาในการส่งให้ทำการติดต่อผู้ประสานงานออนไลน์ที่ facebook.com/scat.fanpage)

ติดตามรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตรได้ทาง espacademy.scatorg.net และ facebook.com/scat.fanpage ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555
หากท่านสมัครแล้วไม่เข้าอบรม จะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครเข้าอบรมในอนาคต